ПРОЦЕНКАМИКРО е конкретниот одговор за специфичните потреби за капацитет на микропретпријатија и занаетчиски претпријатија, особено тие во рурални подрачја, да растат и да станат конкурентни и во Заедничкиот Пазар на ЕУ

Проектот произлегува од побарувачката за специфични обуки прилагодени за потребите на микропретпријатијата и претпријатија од занаетчиски-тип идентификувани од DG Enterprise “Акционен План за Претприемништво 2020-Разгорување на Претприемнички Дух во ЕУ”, Јан 2013, и DG Enterprise, “Идентификација на Потреби за Идни Вештини во Микро и Занаетчиски(-Тип) Претпријатија до 2020”, 2011

Иако се прецизни, празнини во капацитет и потребни вештини што се идентификувани од овие истражувања и документи на политики треба да бидат потврдени и пофино подесени за да се осигура прецизноста и релевантноста на понудата за обука што ќе се развива од проектот, особено земајќи ја во предвид димензијата на руралното подрачје од целната група на корисници.

Затоа МИКРО има важност и понатаму да ги идентификува специфичните потреби за вештини и капацитети со вклучување на претставници на целните групи во во темелна Проценка на Празнини во Капацитет со вклучување на најмалку 120 микропретпријатија и занаетчиски-тип на претпријатија (од рурални подрачја / неурбани населби) во вклучените земји.

Тоа ќе ни овозможи правилно да да им се обратиме специфичните потреби за капацитет на целните групи и да се развијат најсоодветните решенија за обуки.

Download MICRO Project Composite Report "Rural Micro and Craft Enterprise Entrepreneurs: Sustaining Rural Europe"

Survey Closed