Δείτε το PDF

Κατάρτιση

Demo | Guidelines for future training

 Unit 1: Accessing LEADER Funds


[ Λέξεις Κλειδιά: funding ]


Παρακαλώ κατεβάστε την παρουσίαση να δείτε τα σχετικά βίντεο.

Unit 1: Accessing LEADER Funds
  What is LEADER? (1/2)
  What is LEADER? (2/2)
  Delivery Structure of LEADER
  LEADER: Themes/Sub-Themes
  Local Development Strategy (LDS)
  Eligibility (1/2)
  Eligibility (2/2)
  Ineligible Activities
  Rates of Funding Available
  LEADER Application Process
  Stage 1: Expression of Interest (EOI)
  Stage 2: Application
  Stage 3: Evaluation
  Evaluation Criteria
  Stage 4: Decision
  More Information
 

What is LEADER? (1/2)

LEADER is Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale - Liaison among Actors in Rural Economic Development.’

Established by the European Commission in 1991.

Priority - promote social inclusion, poverty reduction and economic development in rural areas.