Δείτε το PDF
Videos

Κατάρτιση

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Demo | Guidelines for future training

 Unit 2: Tools for building Networks


[ Λέξεις Κλειδιά: networks, networking ]


Παρακαλώ κατεβάστε την παρουσίαση να δείτε τα σχετικά βίντεο.

Unit 2: Tools for building Networks
  What is a network?
  What is a network?
  Types of Networks
  Importance of networking
  Characteristics of Networks
  Type of Network to setup
  Type of Network to setup
  Building a small business network
  Setting up a Network
  Format of Network
  Network Meeting Considerations
  Needs Assessment for Network
  Downloadable e-book
  Networking events
  Financing a Network
  Benefits of Networks for Members
 

What is a network?

Noun: A network is a group or system of interconnected people or things

Verb: Networking is the skill of interacting with others to exchange information and develop professional or social contacts.