Δείτε το PDF

Κατάρτιση

???????? ?????????? ???? ?????? ???????????? ?? ????????? ????????
Demo | Guidelines for future training

 Unit 3: Strategies for Enterprises Co-operating


[ Λέξεις Κλειδιά: coworking, cooperating enterprises, networki ]


Παρακαλώ κατεβάστε την παρουσίαση να δείτε τα σχετικά βίντεο.

Unit 3: Strategies for Enterprises Co-operating
  How can micro-enterprises collaborate to address issues or gaps
  Why Collaborate?
  Issues outlined by rural micro-enterprises
  Comments from rural micro-enterprises
  Comments from rural micro-enterprises
  How can micro enterprises collaborate to address SME gaps
  Co-operative Structures
  Business Co-operatives
  Producer Co-operatives
  Multi-Stakeholder Co-operatives
  Business Networks
  Business Networking
  Training Networks
 

How can micro-enterprises collaborate to address issues or gaps
  • What are the issues and challenges?
  • What is the benefit of collaborating?
  • What do you want to achieve?
  • Any existing networks that can meet the needs?
  • Potential for sub groups within existing networks?
  • Any micro-enterprise support or resource organisations that can meet these needs?
  • Type of collaborative structure that best meets your needs?