Δείτε το PDF

Κατάρτιση

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΕ
Demo | Guidelines for future training

 Unit 3: Sources and resources in support of micro-enterprises II


[ Λέξεις Κλειδιά: European resources, micro enterprises, rural&# ]


Παρακαλώ κατεβάστε την παρουσίαση να δείτε τα σχετικά βίντεο.

Unit 3: Sources and resources in support of micro-enterprises II
  Introduction
  A. SME Internationalisation Portal (1/5)
  A. SME Internationalisation Portal (2/5)
  A. SME Internationalisation Portal (3/5)
  A. SME Internationalisation Portal (4/5)
  A. SME Internationalisation Portal (5/5)
  B. Access to Finance Portal (1/4)
  B. Access to Finance Portal (2/4)
  B. Access to Finance Portal (3/4)
  B. Access to Finance Portal (4/4)
 

Introduction

To promote entrepreneurship and to support SMEs and micro-enterprises, the EU provides key support networks, tools and resources:

A. SME Internationalisation portal – information on foreign markets 

B. Access to Finance portal – assistance in finding financial support

Both of them are available in the 24 official languages of the European Union