Погледни во ПДФ
Videos

Обука

ИЗГРАДБА НА КАПАЦИТЕТИ ВО РУРАЛНИ МИКРО-ПРЕТПРИЈАТИЈА
Demo | Guidelines for future training

 Unit 2:Алатки за градење на мрежи


[ Клучни зборови: Алатки за градење на мрежи ]


Ве молиме да ја превземете презентацијата за пристап на линковите и да ги гледате видеата.

Unit 2: Алатки за градење на мрежи
  Што е мрежа?
  Што е мрежа?
  Врсти на мрежи
  Важност на вмрежувањето
  Карактеристики на мрежи
  Вид на мрежа за поставување
  Вид на мрежа за поставување
  Градење на мала бизнис мрежа
  Поставување мрежа
  Формат на мрежа
  Размислувања за состанок на мрежата
  Проценка на потребите за мрежата
  Превземање е-книга
  Настани за вмрежување
  Финансирање на мрежа
  Придобивки од мрежите за членовите
 

Што е мрежа?
Именка: Мрежата е група или систем на меѓусебно поврзани луѓе или работи
Глагол: Вмрежување е вештина на интеракција со другите за размена на информации и развивање на професионални или социјални контакти.