Погледни во ПДФ

Обука

ИЗГРАДБА НА КАПАЦИТЕТИ ВО РУРАЛНИ МИКРО-ПРЕТПРИЈАТИЈА
Demo | Guidelines for future training

 Unit 3: Стратегии за соработка со претпријатија


[ Клучни зборови: Стратегии за соработка со претпријати ]


Ве молиме да ја превземете презентацијата за пристап на линковите и да ги гледате видеата.

Unit 3: Стратегии за соработка со претпријатија
  Како микро-претпријатијата може да соработуваат за решавање на проблемите или недостатоците
  Зошто да соработуваме?
  Предизвици наведени од руралните микро-претпријатија
  Коментари од руралните микро-претпријатија
  Коментари од руралните микро-претпријатија
  Како можат микро претпријатијата да соработуваат за решавање на празнините на МСП
  Структури на задруга
  Бизнис задруги
  Задруги за производство
  Задруги со повеќе засегнати страни
  Бизнис мрежа
  Бизнис вмрежување
  Мрежи за обука
 

Како микро-претпријатијата може да соработуваат за решавање на проблемите или недостатоците
Кои се проблемите и предизвиците?
Која е користа од соработката?
Што сакаш да постигнеш?
Некоја постоечка мрежа која може да ги задоволи потребите?
Потенцијал за подгрупи во постоечките мрежи?
Некоја поддршка за микро-претпријатие или ресурси кои можат да ги задоволат овие потреби?
Вид на структурна соработка која најдобро одговара на вашите потреби?