БИЗНИС ПЛАНИРАЊЕ И МЕНАЏЕРСКИ ВЕШТИНИ

Дознајте за нашите курсеви по бизнис планирање/буџетирање, менаџерски вештини за рурални микро-претпријатија

   +

ИЗГРАДБА НА КАПАЦИТЕТИ ВО РУРАЛНИ МИКРО-ПРЕТПРИЈАТИЈА

Дознајте повеќе за нашите курсеви по Изградба на капацитети во рурални микро-претпријатија.

   +

Marketing/promotion

МАРКЕТИНГ/ПРОМОЦИЈА

Дознајте повеќе за нашите курсеви по Маркетинг/промоција.

   +

Pathways to market

ПАТИШТА КОН ПАЗАРОТ

Дознајте повеќе за нашите курсеви по Патишта кон пазарот и идентификација на клиенти за производи на рурални микро-претпријатија.

   +
ПРОЕКТ МИКРО

Микро го поддржува развојот на основни и трансверзални вештини (како претприемништвото, способноста за функционирање во Внатрешниот Пазар на ЕУ, само-вработување) на иновативен начин: иновативниот метод на МИКРО се потпира на неговиот пристап “од дно-нагоре” и пристап што е поттикнат од побарувачка притоа консолидирајќи ја експертизата на практикувачи на стручно образование и обука и технички експерти. Иновативниот метод исто така се потпира на отворениот пристап кон искористувањето на резултати, така што МИКРО станува отворена платформа не само за обука и градење на капацитети, туку и за вмрежување, олеснување на преку-гранични трансакции и наоѓање партнери за рурални микропретпријатија низ ЕУ.

МИКРО исто така го поддржува развојот на високо квалитетни работно-ориентирани решенија од областа на стручно образование и обука што се блиску до –ако не и веќе вградени- во пазарот на труд и можат да бидат имплементирани во работно-ориентирано ниво во постоечките микропретпријатија (за да се зајакне конкурентноста на постоечките занаетчиски-тип на претпријатија и микропретпријатија да се приклучат во внатрешниот пазар на ЕУ и преку-гранични трансакции

МИКРО ја поддржува интеграцијата на дигитални решенија и ИКТ во учењето, предавањето и обучувањето со развивање, тестирање и потврдување, и конечно имплементирање на голем план Отворен Образовен Ресурс што ќе овозможи резултати од проекти да бидат лесно видливи.

More