ΕΡΓΟΤΟ ΕΡΓΟ MICRO ενισχύει, επίσης, την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας στοχευμένων στην εργασία λύσεων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, οι οποίες προσεγγίζουν -εάν δεν είναι ήδη ενσωματωμένες- την αγορά εργασίας και μπορούν να εφαρμοστούν σε επίπεδο επαγγελματικής βάσης στο πλαίσιο των υφιστάμενων πολύ μικρών επιχειρήσεων (για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ήδη υφιστάμενων βιοτεχνικού τύπου επιχειρήσεων και πολύ μικρών επιχειρήσεων ώστε να είναι σε θέση να επωφεληθούν της ενιαίας αγοράς ΕΕ και των διασυνοριακών συναλλαγών), καθώς και στο πλαίσιο των δυνητικών και εν δυναμει μικρο επιχειρήσεων βιοτεχνικού τύπου και νεων επιχειρηματιών σε αγροτικές περιοχές.

ΤΟ ΕΡΓΟ MICRO ενισχύει, επίσης, την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας στοχευμένων στην εργασία λύσεων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, οι οποίες προσεγγίζουν -εάν δεν είναι ήδη ενσωματωμένες- την αγορά εργασίας και μπορούν να εφαρμοστούν σε επίπεδο επαγγελματικής βάσης στο πλαίσιο των υφιστάμενων πολύ μικρών επιχειρήσεων (για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ήδη υφιστάμενων βιοτεχνικού τύπου επιχειρήσεων και πολύ μικρών επιχειρήσεων ώστε να είναι σε θέση να επωφεληθούν της ενιαίας αγοράς ΕΕ και των διασυνοριακών συναλλαγών), καθώς και στο πλαίσιο των δυνητικών και εν δυναμει μικρο επιχειρήσεων βιοτεχνικού τύπου και νεων επιχειρηματιών σε αγροτικές περιοχές.

ΤΟ ΕΡΓΟ MICRO υποστηρίζει την ένταξη ψηφιακών λύσεων και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στη μάθηση, τη διδασκαλία και την εκπαίδευση με τη δημιουργία, την εφαρμογή και την επικύρωση, καθώς επίσης, με την ανάπτυξη σε πλήρη κλίμακα των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων τα οποία θα επιτρέψουν στα αποτελέσματα του έργου να είναι άμεσα διαθέσιμα πέρα από την σφαίρα της εταιρικής σχέσης και σε άλλες οντότητες και χώρες της ΕΕ, ιδίως στις πολύ μικρές επιχειρήσεις στις αγροτικές περιοχές.

ΤΟ ΕΡΓΟ MICRO στοχεύει στις ικανότητες και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των πολύ μικρών επιχειρήσεων (μικρό- επιχειρήσεων) σε αγροτικές περιοχές σε ολόκληρη την ΕΕ ώστε να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (μικρο-επιχειρήσεις) αποτελούν την κοινωνική και οικονομική ραχοκοκαλιά της ΕΕ˙ η χαμηλή ανταγωνιστικότητά τους και η μειωμένη δυνατότητα ένταξής τους στην Ενιαία Αγορά της ΕΕ αποτελεί κοινή πρόκληση που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με μεμονωμένες εθνικές (αν όχι περιφερειακές) παρεμβάσεις.

ΤΟ ΕΡΓΟ MICRO μετατρέπεται σε συγκεκριμένη πλατφόρμα για την συνεργασία μεταξύ των διαφόρων φορέων οι οποίοι εμπλέκονται στην προώθηση της μικρο-επιχειρηματικότητας: πάροχοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ακαδημαϊκή κοινότητα, ιδιωτικός τομέας, διοργανωτές, ΜΚΟ. Μια τέτοια συνοχική εταιρική σχέση ενδυναμώνει το MICRO ώστε να ανταποκριθεί στην πιεστική πρόκληση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης των σχετικών εργαλείων εκπαίδευσης που ενεργά και ουσιαστικά ενισχύουν τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (μικρο-επιχειρήσεις) σε όλη την ΕΕ

Ο πρωτοποριακός χαρακτήρας του MICRO έγκειται και στα κάτωθι στοιχεία:

1. Πρακτική προσέγγιση: το εργο MICRO θα αναπτύξει καινοτόμο περιεχόμενο με έναν ρεαλιστικό και συγκεκριμένο τρόπο για την παροχή πρακτικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τις ομάδες-στόχους.

2. Προσέγγιση βάσει ζήτησης: η μεθοδολογική προσέγγιση εξαρτάται από την άμεση συμμετοχή των τελικών χρηστών και των ομάδων-στόχου στα διάφορα στάδια υλοποίησης του έργου, από την ανάλυση, την ανάπτυξη και την προσαρμογή της καταρτισης, τον έλεγχο και την επικύρωση αυτής έως την εφαρμογή της επικυρωμένης κατάρτισης. Επομένως, τα μαθήματα θα σχεδιασθούν, ελεγχθούν, επικυρωθούν και εφαρμοσθούν με την άμεση συμμετοχή των ενδιαφερομένων ομάδων-στόχου, αντιστρέφοντας εν τέλει την έως σήμερα εφαρμόσιμη μεθοδολογική προσέγγιση, η οποία επικεντρωνόταν στον πάροχο κι όχι στους τελικούς χρήστες.

3. Πολυδιάστατη προσέγγιση: η μεγάλη καινοτομία είναι ο καθορισμός μιας πολυδιάστατης μεθοδολογίας που ενσωματώνει για πρώτη φορά πρακτικές γνώσεις με συγκεκριμένα εργαλεία κατάρτισης και καθοδήγησης για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και βιοτεχνικού τύπου επιχειρήσεις ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

4. Πολυλειτουργική Μεθοδολογία η προσέγγιση που συνδυάζει ενοποιημένες τεχνικές κατάρτισης με εμπειρικά στοιχεία για την παραγωγή άμεσων αποτελεσμάτων: το έργο MICRO εστιάζει στις ανάγκες που έχουν ήδη εντοπιστεί και επιβεβαιωθεί από έγγραφα πολιτικής της ΕΕ και του βιομηχανικού τομέα. Επιπλέον, κατά την αρχική φάση θα εκτιμηθούν αυτές οι ανάγκες με τη βοήθεια ενός εργαλείου εκτίμησης και αξιολόγησης των αναγκών μέσω διεξαγωγής πραγματικής έρευνας για τον εντοπισμό συγκεκριμένων αναγκών και ικανοτήτων της ομάδας-στόχου των επιχειρήσεων που θα εμπλακούν από την αρχή του έργου.

5. Συνεργασία: το έργο δημιουργεί σχέσεις ανάμεσα τους εκπροσώπους των ομάδων-στόχου, τις επιχειρηματικές ενώσεις, τους φορείς παροχής υπηρεσιών κατάρτισης, καθώς και εξειδικευμένες εταιρίες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας για να δημιουργήσουν πρόσθετη αξία στα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις του MICRO.