EN IT ES GR MK


1. Дефинирајте ја вашата агенција/организација и…

  Занаетчиско и/или Микро-претпријатие
  Занаетчиско и/или Микро-претпријатие во рурално подрачје
  Олеснувач за Занаетчиско и/или Микро-претпријатие
  Универзитет
  Ниедно од горенаведените
2. … Дали сте рурален претприемач?

  Да
  Не
3. . Дали сте биле вклучени во обука за претпријатие/фирма/занает во последниве 12 месеци?

  Да
  Не
4. Наведете тема/и за обука? (Тема најважна за вашето претпријатие под 1 и потоа по степен на важност: До 4) или одбележи Не знам

1. Зошто
2. Зошто
3. Зошто
4. Зошто
5. Не знам, не сум учествувал/а во обука во последните 12 месеци
5. Одберете и оценете, од најмногу до најмалку, причини зошто не сте учествувале во обука?

Главни причини зошто не сте учествувале во обука? (Одберете и оценете од најрелевантни (1) до најмалку релевантни (4)) 1 Најрелевантни 2 Повеќе Релевантни3 Помалку Релевантни4 Најмалку Релевантни5 Нема/Не знам
  Ограничена понуда на обуки во мојата област
  Понудените обуки не се релевантни за моето микро-претпријатие
  Директните трошоци за обука се превисоки
  Индиректните трошоци, пр. Загуба на работно време, се превисоки
  Обуката не е соодветна за рурални претприемачи
  Обуката не е соодветна за почетнички микро-претпријатија
  Методите на обука не се соодветни
  Друго1 (Наведете)
  Друго2 (Наведете)
6. Одберете ги најрелевантните теми за обука од листата подолу што би можеле да помогнат Вашето претпријатие да расте и стане конкурентно? (Одберете/кликнете теми за обука што се најрелевантни за вас и продолжете со кликнување на помалку релевантни. Не кликнувајте на квадратчиња НЕ РЕЛЕВАНТНИ за вас)

  Бизнис планирање/буџетирање, менаџерски вештини за рурални микро-претпријатија
  Заеднички Пазар на ЕУ
  Финансиски менаџмент во микро-претпријатија
  Пристап до не-грантови финансии за микро-претпријатија во рурални подрачја
  Информираност за ЕУ програми/грантови за рурални микро-претпријатија
  Изградба на капацитети во рурални микро-претпријатија
  Маркетинг/промоција и Е-трговија
  ЕУ набавки/тендери како можности за микро-претпријатија
  Патишта до пазарот и идентификација на клиенти за производи од микро-претпријатија
  ИКТ вештини за рурални микро-претпријатија
  Климатски промени/влијание од промени во животната средина
  Алатки на ниво на ЕУ и ресурси за развој на рурални микро-претпријатија
  Друго1 (Наведете)
  Друго2 (Наведете)
7. Предложете други теми за обука што, во ваше мислење, треба да бидат предвидени за поддршка на изградба на капацитети за претприемачи на микропретпријатија во рурални подрачја. Додадете коментари што мислите дека се важни за рурални претпријатија и развој на микро-претпријатија.

8. Предложете подобрувања на обуки што, во ваше мислење, треба да бидат предвидени за рурално занаетчиство и микро-претпријатија за да се подобри нивната конкурентност

9. Опционално: кажете ни нешто повеќе за вас

Важно: Податоци и информација што произлегуваат од оваа анкета ќе бидат искористени и прикажени само како збир. Лични податоци и контакт информација нема да бидат искористени за маркетинг или споделени со трети лица.
Име на лицето што дава податоци:
Позиција во организацијата:
E-mail:
Име на организацијата:
Сектор/Услуга/Производ:
Адреса/поштенски број:
E-mail на организацијата:
Телефон: