Микро решенија за обуки

МАРКЕТИНГ/ПРОМОЦИЈА

МАРКЕТИНГ/ПРОМОЦИЈА

Unit 1: Маркетинг

Се разбира на Маркетинг
Обезбедување на Основни Маркетинг Вештини, вклучувајќи различни типови на промоција и канали
На крајот од овој модул ќе можете да: - Разбирате разлики и сличности помеѓу mаркетинг и Рекламирање - Разбирате основи на mаркетинг pлан, и моќен маркетинг микс

Click to read


МАРКЕТИНГ/ПРОМОЦИЈА

Unit 2: Промоција на производи

Се разбира на Промоција на производи
Разбирање на основите на дизајнирање и спроведување на сеопфатна промотивна стратегија за производи и услуги, ориентирана кон резултат
На крај од овој модул ќе можете да: - Разберете кои се елементи на промотивен план за производ/услуга - Подготвите промотивен план кој ќе генерира нови текови и ќе ја зголеми продажбата

Click to read


МАРКЕТИНГ/ПРОМОЦИЈА

Unit 3: Е-Трговија

Се разбира на Е-Трговија
Овој дел ќе ве запознае со основите на Е-трговија и видови на Е-трговија, како и бизнис можности во Е-трговија
На крајот од овој дел, Вие ќе научите: - Дефиниции за е-трговија, електронска размена на податоци, електронски трансфер на средства. - Видови на е-трговија. - Нови бизнис можности во е-трговија

Click to read


МАРКЕТИНГ/ПРОМОЦИЈА

Unit 4: Омни-канал стратегии и видови на е-трговија

Се разбира на Омни-канал стратегии и видови на е-трговија
Разбирање на значењето на Омни-канал и различни стратегии и видови на е-трговија
На крајот од овој дел, ќе бидете во можност: - Да го разберете концептот на Омни-канал стратегиите - Да препознаете различни видови на е-трговија

Click to read