Микро решенија за обуки

Unit 1:Пристап до LEADER финансиите

Се разбира на Пристап до LEADER финансиите
Овој дел овозможува вовед во LEADER програмата за финансиска поддршка и процесот на аплицирање
На крајот а овој модул ќе знаете: - Што е “LEADER?” - Кого и што финансиран LEADER? - Кои се четирите фази во Апликацијата за LEADER проектот?” - Како да го проверите Вашето знаење?

Click to read
Unit 2:Вовед во програмите на ЕУ кои што обезбедуваат поддршка за микро-претпријатија во рурални средини

Се разбира на Вовед во програмите на ЕУ кои што обезбедуваат поддршка за микро-претпријатија во рурални средини
Вовед во можностите за финансиска поддршка дистрибуирана преку национални програми во ЕУ
На крајот на овој модул ќе бидете оспобени да: - Знаете кои извори од ЕУ се финансиски достапни - Видите како тие финансии се дистрибуирани во Националните Програми - Знаете каде да најдете повеќе информации за твојата земја

Click to read
Unit 3: Реализација на идеите преку програми з

Се разбира на Реализација на идеите преку програми за финансирање од ЕУ
Целта на овој дел е да те води низ процесот на реализација на твојата идеја и изнаоѓање на фондови од ЕУ.
На крајот на овој модул ќе можете: - Да ја анализирате ваша идеа - Да ја анализирате конкуренција - Да научите од Вашата анализа, и да планирате како да ја довете до реализација - Како да најдете потенцијални финансиски извори во ЕУ

Click to read
Unit 4: Основни упатства за тоа како да се заврши апликацијата за финансирање

Се разбира на Основни упатства за тоа како да се заврши апликацијата за финансирање
Да ве водиме низ LEADER Апликациона Чеклиста и да ви дадеме објаснување на употребуваните термини
На крај на модулот ќе бидете способни да: - Ја знаете “Апликациионата Чеклистаза LEADER финансирање” - Знаете “Кои се клучните термини во LEADER Апликацијата” - Ги знаете “Основните барања на LEADER Апликацијата” - Можете да го проверите вашето знаење?

Click to read