Микро решенија за обуки

БИЗНИС ПЛАНИРАЊЕ И МЕНАЏЕРСКИ ВЕШТИНИ

БИЗНИС ПЛАНИРАЊЕ И МЕНАЏЕРСКИ ВЕШТИНИ

Unit 1: Следење на имплементација на бизнис планови

Се разбира на Следење на имплементација на бизнис планови
Во овој дел ќе научиме за имплементација на бизнис план во управување со микро-претпријатија и процес на нивно следење и корекција
На крајот од овој модул ќе можете да: - Спроведувате бизнис план во едно микро-претпријатие - Препознае грешките во бизнис планот - Направите корекции во бизнис планот

Click to read


БИЗНИС ПЛАНИРАЊЕ И МЕНАЏЕРСКИ ВЕШТИНИ

Unit 2: Буџетирање

Се разбира на Буџетирање
Во овој дел ќе научиме за различни финансиски документи кои се составен дел на бизнис планот со акцент на буџетот како највреден финансиски документ
На крајот од овој модул ќе можете да: - Направете основни буџети - Читате буџети и како да ги користите - Направите буџет и готовински тек

Click to read


БИЗНИС ПЛАНИРАЊЕ И МЕНАЏЕРСКИ ВЕШТИНИ

Unit 3: Планирање на бизнис операции

Се разбира на Планирање на бизнис операции
Во овој дел, ќе учиме за бизнис планирање, целта на развивање планови, и планирање на бизнис операции
На крајот а овој модул ќе знаете: - Што е целта на креирање бизнис план - Што треба да содржи еден бизнис план - Колку време е потребно за изработка на бизнис план

Click to read


БИЗНИС ПЛАНИРАЊЕ И МЕНАЏЕРСКИ ВЕШТИНИ

Unit 4: Основи на бизнис управување

Се разбира на Основи на бизнис управување
Во овој дел ќе научите за техниките на бизнис управувањето и како да се користи правилно бизнис план како алатка за соодветна употреба во вашата компанија
На крајот од овој модул ќе можете да: - Направите основни бизнис планови и буџети - Читате бизнис планови и буџети и како да ги користите - Добиете подобри резултати и имате постојан напредок - Имате подобри менаџерски вештини

Click to read