Микро решенија за обуки

ВНАТРЕШЕН ПАЗАР НА ЕУ

ВНАТРЕШЕН ПАЗАР НА ЕУ

Unit 1: ЕУ Единствен Пазар во мало

Се разбира на ЕУ Единствен Пазар во мало
Целта на овој дел е да обезбеди краток преглед и запознавање со заедничкиот пазар на ЕУ, со посебен фокус на микро-претпријатијата
На крајот на овој модул ќе знаете: - Што е единствен пазар на Европската Унија? - Зошто единствениот пазар на ЕУ е релевантен за микро- претпријатијата во руралните средини

Click to read


ВНАТРЕШЕН ПАЗАР НА ЕУ

Unit 2: Како да се приклучиш во ЕУ Единствен Пазар

Се разбира на Како да се приклучиш во ЕУ Единствен Пазар
Во овој дел ќе претставиме различни можности од единствениот пазар на ЕУ, и како микро-претпријатијата можат да имаат корист од нив
На крајот на овој модул: : - Ќе ги знаете финансиските програми за микро-претпријатија на ЕУ - Ќе ги препознаете можностите за микро-претпријатијата на единствениот пазар на ЕУ - Ќе знаете како би можеле да се приклучите кон единствениот пазар на ЕУ

Click to read


ВНАТРЕШЕН ПАЗАР НА ЕУ

Unit 3: Користење COSME и други ЕУ финансики интрументи

Се разбира на Користење COSME и други ЕУ финансики интрументи
Целта на овој дел е да се презентираат што повеќе клучни карактеристики на главните финансиски инструменти на ЕУ.
На крајот на овој модул ќе бидете во можност: - Да го разберете финансискиот механизам за поддршка на микро-претпријатија на ЕУ. - Да го одберете соодветниот финансиски интрумент за вашиот бизнис.

Click to read