Микро решенија за обукиПРИСТАП ДО НЕ-ГРАНТОВИ ФИНАНСИИ

Unit 1: Приватни извори на финансии за микро-претпријатија

Се разбира на Приватни извори на финансии за микро-претпријатија
Во овој модул, ќе учиме за не-грантовско финансирање, и најрелевантни финансиски институции за не-грантовско финансирање на микро-претпријатијата
На крајот на овој модул Вие ќе знаете: - Кои финансиски институции се релевантни за микро-претпријатијата - Кои се најчестите начини на финансирање на микро-претпријатијата

Click to read


ПРИСТАП ДО НЕ-ГРАНТОВИ ФИНАНСИИ

Unit 2: Основи на “профитабилен проект”

Се разбира на Основи на “профитабилен проект”
Во оваа тема, ќе учиме за не-грантово финансирање на микро-претпријатија, поврзани со бизнис планирањете и менаџирањето на периодот на повраток на инвестицијата
На крајот на оваа тема ќе знаете: - Како да направите добар“профитабилен проект” - Која е улогата на финансискиот план и бизнис планот - Како да го менаџирате периодот за враќање на заемот

Click to read


ПРИСТАП ДО НЕ-ГРАНТОВИ ФИНАНСИИ

Unit 3: Обврзнички инструменти

Се разбира на Обврзнички инструменти
Во оваа тема ќе научиме за обврзничките инструменти на банките и условите на банковните заеми (рок на отплата, каматна стапка, отплаќања)
На крајот на оваа тема вие ќе знаете: - Кои типови на заеми кои се релевантни за микро-претпријатијата - Какви се условите на заемите од комерцијалните банки (рок на отплата, каматна стапка, отплаќање)

Click to read


ПРИСТАП ДО НЕ-ГРАНТОВИ ФИНАНСИИ

Unit 4: Заедничко финансирање

Се разбира на Заедничко финансирање
Во оваа тема, ќе научиме за заедничкото финансирање, што е тоа и како да му пристапиме, и какви видови на заедничко финансирање постојат.
На крајот на оваа тема вие ќе знаете: - Што е заедничко финансирање - Кои се типови на заедничкото финансирање постојат

Click to read


ИЗГРАДБА НА КАПАЦИТЕТИ ВО РУРАЛНИ МИКРО-ПРЕТПРИЈАТИЈА

Unit 1: Мрежи како алатка за градење на капацитети

Се разбира на Мрежи како алатка за градење на капацитети
Овој дел покажува како учеството во мрежи може да помогне во изградбата на капацитетите на микро-претпријатијата
На крајот од овој модул ќе знаете: - "Што е мрежа" - "Што е капацитет" - "Како да ги искористите своите мрежи" Можете ли да го проверите своето знаење?

Click to read


ИЗГРАДБА НА КАПАЦИТЕТИ ВО РУРАЛНИ МИКРО-ПРЕТПРИЈАТИЈА

Unit 2:Алатки за градење на мрежи

Се разбира на Алатки за градење на мрежи
Овој дел има за цел да обезбеди основен прирачник за рурални микро-претпријатија кои сакаат да воспостават мрежа

Click to read


ИЗГРАДБА НА КАПАЦИТЕТИ ВО РУРАЛНИ МИКРО-ПРЕТПРИЈАТИЈА

Unit 3: Стратегии за соработка со претпријатија

Се разбира на Стратегии за соработка со претпријатија
Овој дел има за цел да ги нагласи стратегиите кои руралните микро-претпријатија можат да ги користат за здружување и соработка.
На крајот од овој модул ќе знаете: - Како да соработувате како микро-претпријатие - Кои се придобивките од соработката - Различни модели на задруги - Како мрежите можат да ја олеснат соработката

Click to read


ИЗГРАДБА НА КАПАЦИТЕТИ ВО РУРАЛНИ МИКРО-ПРЕТПРИЈАТИЈА

Unit 4: Лидерство и тимска работа при работа со микро претпријатија

Се разбира на Лидерство и тимска работа при работа со микро претпријатија
Овој дел истражува која улога ги подобрува капацитетите и вештините на претприемачите од руралните микро- претпријатија
На крајот од овој модул ќе знаеш: - “Кои вештини ги зајакнуваат капацитетите” - “Какви вештини треба да вежба претприемачот од рурално микро претпријатие” - “Како да ги користите вашите мрежи” - Како можеш да го провериш твоето знаење?

Click to read


БИЗНИС ПЛАНИРАЊЕ И МЕНАЏЕРСКИ ВЕШТИНИ

Unit 1: Следење на имплементација на бизнис планови

Се разбира на Следење на имплементација на бизнис планови
Во овој дел ќе научиме за имплементација на бизнис план во управување со микро-претпријатија и процес на нивно следење и корекција
На крајот од овој модул ќе можете да: - Спроведувате бизнис план во едно микро-претпријатие - Препознае грешките во бизнис планот - Направите корекции во бизнис планот

Click to read


БИЗНИС ПЛАНИРАЊЕ И МЕНАЏЕРСКИ ВЕШТИНИ

Unit 2: Буџетирање

Се разбира на Буџетирање
Во овој дел ќе научиме за различни финансиски документи кои се составен дел на бизнис планот со акцент на буџетот како највреден финансиски документ
На крајот од овој модул ќе можете да: - Направете основни буџети - Читате буџети и како да ги користите - Направите буџет и готовински тек

Click to read


БИЗНИС ПЛАНИРАЊЕ И МЕНАЏЕРСКИ ВЕШТИНИ

Unit 3: Планирање на бизнис операции

Се разбира на Планирање на бизнис операции
Во овој дел, ќе учиме за бизнис планирање, целта на развивање планови, и планирање на бизнис операции
На крајот а овој модул ќе знаете: - Што е целта на креирање бизнис план - Што треба да содржи еден бизнис план - Колку време е потребно за изработка на бизнис план

Click to read


БИЗНИС ПЛАНИРАЊЕ И МЕНАЏЕРСКИ ВЕШТИНИ

Unit 4: Основи на бизнис управување

Се разбира на Основи на бизнис управување
Во овој дел ќе научите за техниките на бизнис управувањето и како да се користи правилно бизнис план како алатка за соодветна употреба во вашата компанија
На крајот од овој модул ќе можете да: - Направите основни бизнис планови и буџети - Читате бизнис планови и буџети и како да ги користите - Добиете подобри резултати и имате постојан напредок - Имате подобри менаџерски вештини

Click to read
Unit 1:Пристап до LEADER финансиите

Се разбира на Пристап до LEADER финансиите
Овој дел овозможува вовед во LEADER програмата за финансиска поддршка и процесот на аплицирање
На крајот а овој модул ќе знаете: - Што е “LEADER?” - Кого и што финансиран LEADER? - Кои се четирите фази во Апликацијата за LEADER проектот?” - Како да го проверите Вашето знаење?

Click to read
Unit 2:Вовед во програмите на ЕУ кои што обезбедуваат поддршка за микро-претпријатија во рурални средини

Се разбира на Вовед во програмите на ЕУ кои што обезбедуваат поддршка за микро-претпријатија во рурални средини
Вовед во можностите за финансиска поддршка дистрибуирана преку национални програми во ЕУ
На крајот на овој модул ќе бидете оспобени да: - Знаете кои извори од ЕУ се финансиски достапни - Видите како тие финансии се дистрибуирани во Националните Програми - Знаете каде да најдете повеќе информации за твојата земја

Click to read
Unit 3: Реализација на идеите преку програми з

Се разбира на Реализација на идеите преку програми за финансирање од ЕУ
Целта на овој дел е да те води низ процесот на реализација на твојата идеја и изнаоѓање на фондови од ЕУ.
На крајот на овој модул ќе можете: - Да ја анализирате ваша идеа - Да ја анализирате конкуренција - Да научите од Вашата анализа, и да планирате како да ја довете до реализација - Како да најдете потенцијални финансиски извори во ЕУ

Click to read
Unit 4: Основни упатства за тоа како да се заврши апликацијата за финансирање

Се разбира на Основни упатства за тоа како да се заврши апликацијата за финансирање
Да ве водиме низ LEADER Апликациона Чеклиста и да ви дадеме објаснување на употребуваните термини
На крај на модулот ќе бидете способни да: - Ја знаете “Апликациионата Чеклистаза LEADER финансирање” - Знаете “Кои се клучните термини во LEADER Апликацијата” - Ги знаете “Основните барања на LEADER Апликацијата” - Можете да го проверите вашето знаење?

Click to read


АЛАТКИ НА НИВО НА ЕУ И РЕСУРСИ

Unit 1: Малите Деловни Активности на ЕУ

Се разбира на Малите Деловни Активности на ЕУ
Темата цели да опише како малите бизнис акти на ЕУ ги поддржуваат микро-претпријатијата низ Европа
На крајот на овој модул ќе можете да: - Знаете што е Мал Бизнис Акт на ЕУ и како тој ги поддржува микро и малите бизниси - Се запознаете со “најпрво мисли од мало” принципот и зошто е релевантен за микро и малите бизниси

Click to read


АЛАТКИ НА НИВО НА ЕУ И РЕСУРСИ

Unit 2: Извори и ресурси за поддршка на микро-претпријатија I

Се разбира на Извори и ресурси за поддршка на микро-претпријатија I
Оваа тема има за цел да го зголеми разбирањето на изворите и финансиските можности достапни за поддршка на микро-претпријатијата за проширување на интернационални пазари
На крајот на овој модул ќе можете да: - Ги идентификувате и искористите можностите за финансирање кои би можеле да го поддржат понатамошниот раст на микро-претпријатијата - Барате и добивате информации за странските пазари и можности за проширување на трети земји

Click to read


АЛАТКИ НА НИВО НА ЕУ И РЕСУРСИ

Unit 3: Извори и ресурси за поддршка на микро-претпријатија II

Се разбира на Извори и ресурси за поддршка на микро-претпријатија II
Оваа тема цели кон зголемување на разбирањето на ресурсите и финансиските можности достапни за поддршка на микро-претпријатијата за проширување на интернационалните пазари
На крајот на модулот ќе можете да: - Идентификувате и искористите можности за финансирање кои би можеле да го поддржат понатамошното проширување на микро-претпријатијата - Управувате и употребувате различни алатки што ги нуди ЕУ за поддршка на микро-претпријатијата

Click to read


АЛАТКИ НА НИВО НА ЕУ И РЕСУРСИ

Unit 4: Реални животни примери на извонреднос

Се разбира на Реални животни примери на извонредност
Оваа тема има за цел да обезбеди најдобра пракса за раст на микро-претпријатијата преку користење на ЕУ алатки и ресурси
На крај на модулот ќе можете да: - Бидете инспирирани - Се запознаете со примери од реалниот живот на микро-претпријатија кои пораснаа преку употреба на алатки на ЕУ - Дизајнирате и имплементирате стратегија за одржлив развој на вашето микро претпријатие

Click to read


ВНАТРЕШЕН ПАЗАР НА ЕУ

Unit 1: ЕУ Единствен Пазар во мало

Се разбира на ЕУ Единствен Пазар во мало
Целта на овој дел е да обезбеди краток преглед и запознавање со заедничкиот пазар на ЕУ, со посебен фокус на микро-претпријатијата
На крајот на овој модул ќе знаете: - Што е единствен пазар на Европската Унија? - Зошто единствениот пазар на ЕУ е релевантен за микро- претпријатијата во руралните средини

Click to read


ВНАТРЕШЕН ПАЗАР НА ЕУ

Unit 2: Како да се приклучиш во ЕУ Единствен Пазар

Се разбира на Како да се приклучиш во ЕУ Единствен Пазар
Во овој дел ќе претставиме различни можности од единствениот пазар на ЕУ, и како микро-претпријатијата можат да имаат корист од нив
На крајот на овој модул: : - Ќе ги знаете финансиските програми за микро-претпријатија на ЕУ - Ќе ги препознаете можностите за микро-претпријатијата на единствениот пазар на ЕУ - Ќе знаете како би можеле да се приклучите кон единствениот пазар на ЕУ

Click to read


ВНАТРЕШЕН ПАЗАР НА ЕУ

Unit 3: Користење COSME и други ЕУ финансики интрументи

Се разбира на Користење COSME и други ЕУ финансики интрументи
Целта на овој дел е да се презентираат што повеќе клучни карактеристики на главните финансиски инструменти на ЕУ.
На крајот на овој модул ќе бидете во можност: - Да го разберете финансискиот механизам за поддршка на микро-претпријатија на ЕУ. - Да го одберете соодветниот финансиски интрумент за вашиот бизнис.

Click to read


ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ

Unit 1: Основи на готовински тек

Се разбира на Основи на готовински тек
Делот обезбедува вовед во управување со готовински текови, особено во агробизнисот
На крајот од овој модул ќе можете да: - Управувате со готовинскиот тек - Идентификувате готовина за агро-бизнис - Направите вежба во протокот на готовина во бизнисот

Click to read


ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ

Unit 2: Работа со банки

Се разбира на Работа со банки
Во оваа единица ќе научиме како да работиме со финансиски институции со цел да се развие микро-претпријатие
На крајот од овој модул ќе можете да: - Правилно користете финансиски алатки што ги обезбедуваат банките - Преговарате за подобри услови на договорот - Постигнете директна услуга

Click to read


ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ

Unit 3:Намалување на трошоци

Се разбира на Намалување на трошоци
Единицата обезбедува вовед во дефинициите и основните техники на намалување на трошоците
На крајот од овој модул: - Ќе ги знаете дефинициите за намалување на трошоците и контрола на трошоците и нивните разлики - Ќе бидете во можност да ги примените основните техники за намалување на трошоците - Ќе бидете свесни за неконвенционални пристапи

Click to read


ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ

Unit 4: Буџетирање

Се разбира на Буџетирање
Делот обезбедува Вовед во целите, карактеристиките и принципите на буџетирање, како и основните концепти и техники на анализа на трошоците
На крајот од овој модул ќе знаете за: - Целите, карактеристиките и принципите на буџетирање - Основните концепти на анализа на трошоците - Основни техники за анализа на трошоците

Click to read


ИКТ ВЕШТИНИ

Unit 1: Онлајн писменост за Микро- претпријатија

Се разбира на Онлајн писменост за Микро- претпријатија
Овој дел во кратки црти ќе покаже какво основно онлајн знење и вештини би требао да има едно микро- претпријатие
На крајот од овој модул ќе бидете способни да: - Објасните што е ИКТ и Веб 2.0. - Значењето на основни Интернет алатки – корисни за рурално- претприемништво. - Видите можности од веб за рурално претприемништво.

Click to read


ИКТ ВЕШТИНИ

Unit 2: Знаковен јазик ИКТ софтвер

Се разбира на Знаковен јазик ИКТ софтвер
Во овој дел, ќе погледнеме некои ИКТ софтвери специфични за рурални бизниси како овозможувачки алати за зајакнување на руралниот развој и други интереси на микро- претприемништвата
На крајот од овој модул ќе можете да: - Имате пристап до широка листа на софтвери - Ги знаете предностите на секој софтвер за вашиот бизнис ЗАБЕЛЕШКА: секој производ е со хиперврска т.е. Кликнете овде (подвлечено со црвено и те носи дирекно на сајтот ако си онлајн

Click to read


ИКТ ВЕШТИНИ

Unit 3: Онлајн Алатки за фармери

Се разбира на Онлајн Алатки за фармери
Оваа тема е вовед до алатките што се достапни на фармерите за менаџирање на стадо/ грант апликации итн.
На крај на овој Модул ќе можете да: - Се регистрирате и логирате на Agfood.ie - Знаете кои услуги се достапни онлајн за фармерите - Бидете свесни за придобивките од употребата на онлајн услуга

Click to read


ИКТ ВЕШТИНИ

Unit 4: Креирање на Вебсајт и Социјални Мрежи

Се разбира на Креирање на Вебсајт и Социјални Мрежи
Во овој дел, ќе погледнеме неколку типови за двете креирање на вебсајт и социјални мрежи.
На крај од овој Модул ќе можете да: - Ги идентификувате клучните елементи за изработка на вебсајт - Знаете кои се најдобрите стратегии за социјално воспоставување на деловни контакти

Click to read


ПАТИШТА КОН ПАЗАРОТ

Unit 1: Идентификација на клиенти

Се разбира на Идентификација на клиенти
Во овој дел ќе учиме како да ги идентификуваме потенцијалните клиенти, задоволување на нивните потреби, и подобрување на продажбата
На крајот на овој модул: - Ќе можете да ги идентификувате идентификувате клиентите за подобрување на продажбата - Ќе знаете како да се фокусирате на вашите најважни клиенти

Click to read


ПАТИШТА КОН ПАЗАРОТ

Unit 2: Идентификација на Пазарот

Се разбира на Идентификација на Пазарот
Во овој дел, ние ќе учиме како да го идентификуваш твојот пазар, со цел да ја подобриш продажбата
На крај на овој Модул ќе бидете во можност: - Да ги идентификувате соодветните пазари за подобрување на продажбата - Да ги утврдите Вашите целни пазари, Вашите противници и Вашите потенцијални бариери за подобро разбирање на Вашите клиенти

Click to read


ПАТИШТА КОН ПАЗАРОТ

Unit 3: Онлајн Продажни Канали за Рурални Микро Претпријатија

Се разбира на Онлајн Продажни Канали за Рурални Микро Претпријатија
Во овој дел, ние ќе учиме како да ги идентификуваме соодветните канали за продажба за руралните претпријатија, и како да ги искористиме на најдобар можен начин.
На крај на овој Модул: - Ќе можете да ги идентификувате соодветните канали за продажба за рурални претпријатија, и да извлечете најмногу од нив - Ќе ги знаете предностите на секој канал за продажба поединечно

Click to read


ПАТИШТА КОН ПАЗАРОТ

Unit 4: Услуги после продажба

Се разбира на Услуги после продажба
Во овој дел, ти ќе можеш да ги научиш техниките за услуги после продажба, и како да се стекне лојалност од клиентите.
На крајот од овој модул ќе можете: - Да ја идентификувате и истражите потребата од продажни услуги - Да гбдете свесни за стратегиите и техниките што се користат во пост-продажни услуги - Да изградите лојалност од клиентите - Да се соочите со предизвиците во продажните услуги

Click to read


МАРКЕТИНГ/ПРОМОЦИЈА

Unit 1: Маркетинг

Се разбира на Маркетинг
Обезбедување на Основни Маркетинг Вештини, вклучувајќи различни типови на промоција и канали
На крајот од овој модул ќе можете да: - Разбирате разлики и сличности помеѓу mаркетинг и Рекламирање - Разбирате основи на mаркетинг pлан, и моќен маркетинг микс

Click to read


МАРКЕТИНГ/ПРОМОЦИЈА

Unit 2: Промоција на производи

Се разбира на Промоција на производи
Разбирање на основите на дизајнирање и спроведување на сеопфатна промотивна стратегија за производи и услуги, ориентирана кон резултат
На крај од овој модул ќе можете да: - Разберете кои се елементи на промотивен план за производ/услуга - Подготвите промотивен план кој ќе генерира нови текови и ќе ја зголеми продажбата

Click to read


МАРКЕТИНГ/ПРОМОЦИЈА

Unit 3: Е-Трговија

Се разбира на Е-Трговија
Овој дел ќе ве запознае со основите на Е-трговија и видови на Е-трговија, како и бизнис можности во Е-трговија
На крајот од овој дел, Вие ќе научите: - Дефиниции за е-трговија, електронска размена на податоци, електронски трансфер на средства. - Видови на е-трговија. - Нови бизнис можности во е-трговија

Click to read


МАРКЕТИНГ/ПРОМОЦИЈА

Unit 4: Омни-канал стратегии и видови на е-трговија

Се разбира на Омни-канал стратегии и видови на е-трговија
Разбирање на значењето на Омни-канал и различни стратегии и видови на е-трговија
На крајот од овој дел, ќе бидете во можност: - Да го разберете концептот на Омни-канал стратегиите - Да препознаете различни видови на е-трговија

Click to read