МИКРО РЕШЕНИА ЗА ОБУКИИдејата позади МИКРО е да се развијат и имплементираат Отворени Образовни Ресурси (отворени и широко пристапливи модули и содржини за обучување) наменети за претпријатија од микро и занаетчиски-тип во рурални подрачја за да пораснат нивните шанси за растење и пристап до заедничкиот пазар на ЕУ и можностите да им се подобри конкурентноста. Концептот е да се промовира раст и вработување во рурални подрачја со проширување на неискористени ЕУ можности и промовирање учество на микропретпријатијата во Заедничкиот Пазар на ЕУ.

МИКРО промовира развој и навлегување на (формални и неформални) резултати од учење користејќи отворени и иновативни решенија за обука што влијаат на методите на работа. МИКРО вклучува повеќејазична Отворена Образовна Платформа што ќе се користи како главно средство за олеснување на посвојувањето на МИКРО решенија за обука низ различни земји и сектори на ЕУ

МИКРО sго поддржува развојот на основни и трансверзални вештини (како претприемништвото, способноста за функционирање во внатрешниот пазар на ЕУ, само-вработување) на иновативен начин: иновативниот метод на МИКРО се потпира на неговиот пристап “од дно-нагоре” и пристап што е поттикнат од побарувачка притоа консолидирајќи ја експертизата на практикувачи на VET и технички експерти. Иновативниот метод исто така се потпира на отворениот пристап кон искористувањето на резултати, така што МИКРО станува отворена платформа не само за тренинг и градење на капацитети, туку и за вмрежување, олеснување на преку-гранични трансакции и наоѓање партнери за рурални микропретпријатија низ ЕУ. .

МИКРО ја поддржува интеграцијата на дигитални решенија и ИКТ во учењето, предавањето и обучувањето со развивање, тестирање и потврдување, и конечно имплементирање на голем план Отворен Образовен Ресурс што ќе овозможи резултатите од проекти да бидат лесно видливи.

БИЗНИС ПЛАНИРАЊЕ И МЕНАЏЕРСКИ ВЕШТИНИ

Дознајте за нашите курсеви по бизнис планирање/буџетирање, менаџерски вештини за рурални микро-претпријатија.

   +

TENDERS|ЕУ НАБАВКИ/ТЕНДЕРИ

Дознајте за нашите курсеви по ЕУ набавки/тендери како можности за микро-претпријатија.

   +

 EU Single Market

ВНАТРЕШЕН ПАЗАР НА ЕУ

Дознајте за нашите курсеви за можности на рурални микро-претпријатија во Внатрешниот Пазар на ЕУ.

   +

ICT literacy skills

ИКТ ВЕШТИНИ

Дознајте за нашите курсеви по ИКТ вештини.

   +ИЗГРАДБА НА КАПАЦИТЕТИ ВО РУРАЛНИ МИКРО-ПРЕТПРИЈАТИЈА

Дознајте повеќе за нашите курсеви по Изградба на капацитети во рурални микро-претпријатија.

   +

АЛАТКИ НА НИВО НА ЕУ И РЕСУРСИ

Дознајте повеќе за нашите курсеви по алатки на ниво на ЕУ и ресурси.

   +

Financial management

ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ

Дознајте повеќе за нашите курсеви по Финансиски Менаџмент.

   +

Marketing/promotion

МАРКЕТИНГ/ПРОМОЦИЈА

Дознајте повеќе за нашите курсеви по Маркетинг/промоција.

   +КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ

Дознајте повеќе за нашите курсеви по Климатски промени/последици за животната средина и нивното влијание врз рурални микро-претпријатија..

   +

СВЕСНОСТ ЗА ЕУ ПРОГРАМИ

Дознајте повеќе за нашите курсеви за ЕУ програми/грантови за рурални микро-претпријатија.

   +

Access to non-grant finance

ПРИСТАП ДО НЕ-ГРАНТОВИ ФИНАНСИИ

Дознајте повеќе за нашите курсеви по Пристап до други можности за финансиска поддршка за микро-претпријатија во рурални подрачја.

   +

Pathways to market

ПАТИШТА КОН ПАЗАРОТ

Дознајте повеќе за нашите курсеви по Патишта кон пазарот и идентификација на клиенти за производи на рурални микро-претпријатија.

   +